top of page
Søk
  • LinkedIn

Prodia snakker med Johannes Kriisa, Prodias MRO-lege.

Prodias MRO-lege (medical review officer) besøkte Prodias hovedkvarter i Vellinge i midten av mai. Mari Turesson, vår markedssjef, tok en prat med Johannes for å få innsikt i arbeidet hans og for å forstå utfordringene og fordelene som følger med å opprettholde et trygt og rusfritt arbeidsmiljø. Les intervjuet under eller se opptaket som du finner på slutten av siden.

En bygglärling testade positivt för THC-syra och nedbrytningsprodukt av kokain på ett slumpmässigt drogtest. Han uppgav att han hade rökt cannabis på semestern. Han blev då avstängd från sitt jobb. Och detta i enlighet med företagets alkohol- och drogpolicy, som han enligt sitt anställningsavtal förbundit sig att följa, det bl.a. står:

”att bruk av alkohol och/eller narkotika på fritiden inte får påverka arbetsinsatsen och att misstanke om narkotikapåverkan kan leda till att den anställde omedelbart skiljs från sina arbetsuppgifter samt att lön eller sjuklön inte utgår vid utebliven tjänstgöring på grund av onykterhet eller narkotikapåverkan.”

Detta medförde att bygglärlingen inte fick återgå till arbetet innan han uppvisade ett negativt test. Nu slår Arbetsdomstolen fast att det var rätt handlat av företaget.

 

Vad drar du för slutsatser kring detta?

Det är ett jätteintressant rättsfall. Kortfattat säger arbetsdomstolen att om ett drogtest visar positivt så behöver det inte innebära att den anställde är narkotikapåverkad vid själva provtagningen. Men om testet på ett tillförlitligt sätt visar att arbetstagaren åtminstone tidigare har intagit droger har arbetsgivaren rätt att utgå från att arbetstagaren är påverkad ända fram till dess att ett efterkommande test är negativt.  

Åtminstone i situationer där arbetsgivaren har rätt att kräva ett drogtest från arbetstagaren enligt sin arbetsledningsrätt anses arbetstagaren inte stå till förfogande för sina arbetsuppgifter och förutsatt då att han ej heller kan bli omplacerad till andra uppgifter inom bolaget är det rätt att hemförvisa den anställde och då också utan lön som blev konsekvensen i det här fallet.

 

Hur tror du rättsfallet kan hjälpa arbetsgivare?

Vi tror att rättsfallet kommer leda till färre tvister kopplat till anställdas invändningar mot arbetsgivares åtgärder som grundar sig i positiva drogtester. Det finns samtidigt en osäkerhet i hur långt man kan dra rättsfallet.

 

På Prodia ser vi att allt fler arbetsgivare i landet implementerar drogtester. Och det handlar såklart inte om att vilja sätta dit någon eller göra någon obekväm. Integriteten måste såklart värnas. Det är ju så att missbruk är ett arbetsmiljöproblem. Vems är ansvaret?

Ytterst är det arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön på arbetsplatsen. I det ligger bl.a. att fånga upp risker som missbruk kan orsaka på arbetsplatsen och också förebygga missbruk som påverkar arbetsmiljön negativt. Arbetsgivaren har också ett ansvar kopplat till arbetsanpassning och rehabilitering.

 

Något annat eller mer du vill tillägga?

Man kan väl säga att rättsfallet inte minst visar på vikten av att ha bra och korrekta processer – både i fråga om att ha tillförlitliga tester för att upptäcka droganvändning och att ha tydliga policys som är i linje med gällande rätt och som klargör vilka eventuella konsekvenser som kan bli aktuella både vid konstaterad drogpåverkan och misstänkt påverkan.

Johannes Kriisa, MRO-lege Prodia

Se intervjuet her eller på YouTube :

bottom of page